นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้น บริษัท (Midouyou Information Technology Co., Ltd.) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า Midouyou จะมีการรวบรวม การใช้ การจัดการ และการให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลและสร้างความมั่นใจว่าพนักงานมีความเข้มงวดและมีการรักษาความลับอย่างแท้จริงขณะประมวลผลข้อมูล

1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เว็บไซต์ทางการของ Midouyou คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อใช้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกของแพลตฟอร์มเกมต่อไป วัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้:

(1) การยืนยันตัวตนของเจ้าของบัญชี – ด้วยเหตุนี้ ระหว่างการลงทะเบียนจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมลฯลฯ ของคุณ

(2) การให้บริการและการสนับสนุนแพลตฟอร์มเกม ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่หรืออีเมล ฯลฯ) ซึ่งจะใช้เพื่อให้ข่าวสารล่าสุดแก่คุณ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตรงกับบริการหรือการสนับสนุนที่คุณต้องการ

(3) แสดงความคิดเห็นหรือตอบแบบสำรวจ - ทางบริษัทจะรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือชื่อนามสกุล

(4) การจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ - ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการอาจถูกนำไปใช้สำหรับสังเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและดำเนินการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดเนื้อหาที่เหมาะสมและสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายมากที่สุดสำหรับผู้ใช้

(5) วัตถุประสงค์ทางการตลาด - รวมถึงการติดต่อคุณโดยตรง หรือแจ้งข่าวสารล่าสุดให้คุณทราบผ่านช่องทางอื่นๆ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางอันเข้มงวดของทางบริษัทและคัดเลือกพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงเพื่อให้บริการ ทว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทไม่ครอบคลุมข้อมูลที่คุณให้แก่บุคคลที่สาม (ฝ่านซื้อ

ขายการประมูลออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ) และ Midouyou ขอขอแนะนำให้คุณปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกฎระเบียบและแนวทางก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

2. ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

(1) ข้อมูลพื้นฐาน: ได้แก่ ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีที่เกิด ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวคุณได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และหากจำเป็น จะต้องมีการใช้ต้นฉบับหรือสำเนาเพื่อตรวจสอบ

(2) ข้อมูลทางการบัญชี: ได้แก่ เลขบัญชีสถาบันทางการเงิน เลขบัตรเครดิต ข้อมูลการติดต่อธุรกรรม และข้อมูลสถานะทางการเงินอื่น ๆ และจะต้องใช้ต้นฉบับหรือสำเนาเพื่อตรวจสอบหากจำเป็น

3. ระยะเวลาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Midouyou ต้องใช้ข้อมูลของคุณในช่วงระยะเวลาดำเนินการ

4. ขอบเขตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Midouyou ใช้ขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทั่วโลก

5. การเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม

คุณยืนยันและอนุญาตให้ Midouyou ดูแลรักษาและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ และจัดวางไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล เราจะรักษา ควบคุมและปกป้องข้อมูลทั้งหมดภายในฐานข้อมูลเหล่านี้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวด และจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นบุคคลหรือองค์กรต่อไปนี้

(1) พนักงานของ Midouyou ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในการจัดการข้อมูลลูกค้า

(2) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการสนับสนุน ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ทำสัญญาซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในที่นี้

(3) บุคคลใดก็ตามที่ Midouyou จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ รัฐบาลหรือการกำกับดูแลระเบียบข้อบังคับ

(4) กรณีของการปรับโครงสร้างธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือสถานะที่คล้ายกันของทางบริษัท ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้รับโอนประโยชน์บุคคลใดก็ตามของทางบริษัท

(5) บุคคลหรือองค์กรที่คุณมีการซื้อขายผ่านบริการแพลตฟอร์ม Midouyou เช่น บริการกระแสเงินสด ธนาคาร สินเชื่อหรือองค์กรอื่นๆ เป็นต้น

(6) Midouyou ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

(a) Midouyou มีเหตุผลรองรับเพียงพอที่เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ

(b) เมื่อคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของ Midouyou หรือเมื่อการกระทำของคุณก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่อกวนต่อเว็บไซต์ สิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้อื่น ๆ ของ Midouyou หรือเมื่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายและการก่อกวนนั้นดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

(c) เมื่อ Midouyou มีเหตุผลรองรับเพียงพอที่เชื่อว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือสิ่งผิดกฎหมายและการละเมิดสัญญาอื่นๆ

(7)ผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณพบว่าเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ Midouyou อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของพวกมันได้

6. ผลกระทบของการไม่ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ

(1) เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Midouyou หรือสมัครใช้บริการอื่น ๆ และจําเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลที่คุณให้ไว้ถูกบุคคลอื่นรายงานหรือถูก Midouyou พบว่าไม่เพียงพอที่จะยืนยันตัวตนของคุณ Midouyou อาจระงับการให้บริการแก่คุณ หากหลังจากคุณแก้ไขข้อความและได้รับการยืนยันในตัวตนของคุณจาก Midouyou ทางเราจะดำเนินการบริการของคุณต่อ หากคุณยังไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ Midouyou จะไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของคุณได้

(2) เมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Midouyou หรือสมัครใช้บริการอื่น ๆ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลได้เมื่อคุณต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ต้องลงทะเบียนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนลดวันเกิด ฯลฯ ) นอกจากนี้หากมีสถานการณ์ที่บัญชีถูกบัญชีโดยฉ้อโกงหรือข้อมูลถูกขโมย Midouyou จะไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของคุณได้ เนื่องจากคุณไม่ได้ให้หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางเราจึงไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้

7. การเลือกของผู้ใช้

Midouyou อาจจะแจ้งข่าวสารหรือมีการสื่อสารล่าสุดแก่ผู้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่ชัดซึ่งเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอผ่านทางอีเมล หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์อีกต่อไป คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราผ่านทางอีเมล เจ้าหน้าที่จะลบชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการแจ้งข่าวสารที่ระบุข้างต้น เราจะเก็บรายละเอียดการติดต่อของคุณสำหรับการให้บริการลูกค้า เช่น แจ้งให้คุณทราบถึงโปรโมชั่นล่าสุด การเปลี่ยนแปลงบริการสมาชิกเป็นต้น

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้"คุกกี้"

เราอาจใช้ "ไฟล์คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง "ไฟล์คุกกี้"เป็นข้อมูลเล็กน้อยที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตที่เก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เนื้อหาส่วนนี้พร้อมสำหรับการอ่านข้อมูลจากเบราว์เซอร์ในอนาคตได้ ในปัจจุบัน ข้อมูลที่รวบรวมจากไฟล์คุกกี้ถูกถูกใช้เพื่อพัฒนาบริการของเรา ข้อมูลที่ได้รับจากบริการของ Midouyou ได้มีการจัดระเบียบและจัดเรียงตามการวิเคราะห์ของทางบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการสะสมของผู้ใช้ ไฟล์คุกกี้ช่วยให้กระบวนการเข้าสู่ระบบราบรื่นและเร็วขึ้น รวมทั้งบันทึกข้อมูลระยะเวลาการโทร

คุณสามารถปิดฟังก์ชันไฟล์คุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา แต่ฟังก์ชันไฟล์คุกกี้จะทำให้บริการของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น การปิดฟังก์ชันไฟล์คุกกี้อาจจะส่งผลทำให้เกิดความซับซ้อนในการใช้งานและทำให้มีขั้นตอนการป้อนข้อมูลมากขึ้น คุณควรทราบด้วยว่าหากคุณถอนฟังก์ชันไฟล์คุกกี้ อาจส่งผลต่อฟังก์ชันบางประการของบริการ Midouyou

9. โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวม และได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบเกมของ Midouyou ใช้โปรโตคอลปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการคัดแยกและการอนุญาต เพื่อรับรองความปลอดภัยในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดมาตรการโปรโตคอลปลอดภัย การเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลใดๆ ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

10. ข้อควรระวังในการโพสต์

สถานที่ใดๆ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์ม Midouyou ล้วนมีแนวโน้มที่จะถูกเครื่องมือการค้นหารับดัชนีได้ หากท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสถานที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผู้ใช้ควรระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ

11. การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทราบดีว่าเมื่อทางบริษัทมีฟังก์ชันใหม่หรือบริการทางธุรกิจ จำเป็นต้องอัปเดตนโยบายนี้ และเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการแก้ไขก่อนที่จะมีการแก้ไขนโยบายนี้

12. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

หลังจากผ่านการยืนยันตัวตนจาก Midouyou คุณจะสามารถอ้างสิทธิ์ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบว่าทางบริษัทได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หรือไม่

(2) เข้าถึงข้อมูลของคุณที่ทางบริษัทได้เก็บไว้ทั้งหมด

(3) ขอให้แก้ไขข้อมูลของคุณ

(4) ตรวจสอบค้นหานโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ทางบริษัทดำเนินการเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับข้อมูลและประเภทของข้อมูลที่บริษัทถืออยู่

(5) หากคุณห้ามมิให้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของคุณ และขอให้แจ้งดำเนินการของ Midouyou ตามข้อกำหนดข้างต้น Midouyou ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

(6) ผู้ใช้สามารถติดต่อกับแพลตฟอร์มเพื่อลบข้อมูลได้